Lämpenevä ilmasto aiheuttaa merkittäviä riskejä toiminnallemme. Ilmaston lämpeneminen on haaste, johon meidän tulee vastata. Tunnemme toimintamme ympäristövaikutukset ja etsimme jatkuvasti uusia menetelmiä ja tapoja parantaa resurssitehokkuutta ja vähentää materiaalien käyttöä.

Ympäristö ja kiertotalous

Entsyymien ympäristöhyödyt

 

Entsyymit ovat proteiineja, joita löytyy kaikkialta ympäriltämme elävistä organismeista ja luonnosta. Ne toimivat katalyytteina nopeuttaen biokemiallisia reaktioita. Entsyymien käyttö teollisuudessa tarjoaa monia ympäristöetuja, joita ei saada aikaan perinteisillä kemiallisilla menetelmillä. Ne parantavat tuotteiden laatua, pienentävät tuotantokustannuksia, vähentävät jätettä ja energiankulutusta. Teollisesti käytettävien entsyymien määrä suhteessa raaka-aineisiin on hyvin pieni, saadut kestävän kehityksen edut ovat kuitenkin huomattavat.

 

Lukuisista eduista huolimatta tuotteillamme ja toiminnallamme on oma hiilijalanjälki, jota aktiivisesti pyrimme pienentämään. Tuotteidemme positiivisista ympäristövaikutuksista voit lukea lisää yhteistyökumppanimme AB Enzymesin sivuilta.

Hiilijalanjälki

 

Entsyymit ovat bio- ja kiertotalouden mahdollistajia. Teollisuuden toimijat voivat tehokkaasti vähentää omia päästöjään hyödyntämällä entsyymiteknologiaa. Tuotteidemme valmistamiseen kuluu kuitenkin sekä raaka-aineita että energiaa, joten meillä on myös vastuu vähentää omasta toiminnastamme aiheutuvia kasvihuonepäästöjä (GHG). Teemme työtä aktiivisesti YK kestävän kehityksen tavoitteiden SDG 12 (Vastuullinen tuotanto ja kulutus) sekä SDG 13 (Ilmastoteot) eteen.

 

Olemme määrittäneet toiminnastamme aiheutuvan hiilijalanjäljen GHG protokollan mukaisesti yhteistyössä ClimatePartner GmBH:n ja yhteistyökumppanimme AB Enzymesin kanssa. Arvioinnissa on huomioitu sekä omasta toiminnastamme syntyvät Scope 1- ja Scope 2- luokkien päästöt, että raaka-aineiden hankinnasta ja myytyjen tuotteiden käytöstä aiheutuvat Scope 3 päästöt.

 

Vuosina 2020–2021, Roalin ja AB Enzymesin toiminnan yhteinen hiilijalanjälki oli noin 53 000 tonnia CO2e. Tämä vastaa noin 165 000 000 autolla ajettua kilometriä. Epäsuorat Scope 3 –päästöt vastasivat vuosina 2020–21 81 % hiilijalanjäljestämme. Näistä päästöistä 57 % on peräisin raaka-aineista ja 20 % logistiikasta. Loput 19 % päästöistä ovat omasta toiminnastamme ja energiatarpeestamme aiheutuvia (Scope 1 ja 2). Energiankulutus vastaa 16 % näistä päästöistä. Loput aiheutuvat muista toimipaikkamme päästöistä.

Kohti hiilineutraaliutta

 

Etsimme jatkuvasti uusia tapoja vähentää hiilijalanjälkeämme. Toimintatapamme perustuu ensisijaisesti päästöjen välttämiseen ja vähentämiseen ja vasta viime kädessä päästöjen kompensointiin. Tavoitteemme on olla hiilineutraali vuonna 2027.

 

Tuntemalla päästöjemme alkuperän, pystymme kohdistamaan toimenpiteitä juuri niihin toimintamme osa-alueisiin, joissa päästöjen vähennyksellä on merkittävin vaikutus. Arvoketjumme päästöistä 80 % tulee epäsuorista Scope 3-päästöistä.

Vastuullisuus lähiympäristössä

 

Roal suojelee toimintaympäristönsä ekosysteemejä ja niiden biodiversiteettiä sekä käyttää luonnonvaroja vastuullisella tavalla. Olemme kartoittaneet operaatioidemme vaikutukset paikalliseen lähiympäristöön. Noudatamme kaikkia ympäristölupamääräyksissä määriteltyjä säädöksiä ja raportoimme niistä. Rajamäen tuotantolaitoksen ääni- ja hajuhaittoja seurataan ja poikkeamat korjataan ripeästi.

Resurssitehokkuus ja kiertotalouden mahdollisuuksia

 

Kiertotalouden tavoitteena on pitää raaka-aineet ja niistä valmistetut materiaalit ja tuotteet kierrossa mahdollisimman pitkään. Roalilla raaka-aineiden ja niistä aiheutuvien jätteiden määrää vähennetään systemaattisesti tavoitteena löytää sivu- ja jätevirroille sekä käytöstä poistuneille tuotteille vaihtoehtoisia käyttötapoja.

Vedenkäyttö

 

Tarvitsemme vettä tuotantoprosesseissamme ja laitteidemme turvallisessa puhdistuksessa. Puhdistukseen käytettävä vesi vastaa myös valtaosaa, noin 85 % jätevesistämme. Etsimme jatkuvasti tapoja, vähentää vedenkulutusta tuotteidemme valmistusprosesseissa. Tehdaslaajennuksessamme suunnittelimme keinoja vähentää jäteveden, energian ja kemikaalien käytön määrää. Uudelleensuunniteltu pesuprosessi, uudet tuotantolaitteiden pesukemikaalit ja alemmat vesilämpötilat auttoivat merkittävästi näiden tavoitteiden saavuttamisessa. Investoinnit uuteen veden jäähdytysteknologiaan ovat auttaneet meitä vähentämään valmistusprosessiemme vedenkulutusta 85 %.

Jätteestä raaka-aineeksi

 

Uusien käyttötarkoitusten löytäminen toiminnastamme aiheutuville jäte- ja sivuvirroille on tuonut Roalille merkittäviä etuja ja vähentänyt ympäristön kuormitusta. Noudatamme tarkasti kehittämäämme jätteenkäsittelyjärjestelmää eri jätevirroille. Vuodesta 2018 lähtien tuotannostamme ei ole päätynyt lainkaan jätettä kaatopaikalle. Jätteitä kierrätettiin n. 95 % vuonna 2021.

 

Teemme yhteistyötä useiden yritysten kanssa jalostaaksemme kuivaentsyymijätteestä sekä laitteiden pesuun käytettävistä tuotteiden valmistusaineista raaka-aineita biokaasun tuottamiseen. Olemme pystyneet vuosittain uudelleenkäyttämään yli 200 tonnia orgaanista jätettä, jotka aikaisemmin päätyivät kaatopaikalle tai poltettavaksi.

 

Fermentointiprosessin jälkikäsittelyssä syntyy suodatusjätettä, joka sisältää myös kuolleita mikrobisoluja. Suodatusjätteen kompostoinnilla vaihtoehtoisen hävityksen sijaan vältetään jopa 90 % päästöistä. Olemme säästäneet jätteiden kompostoinnin avulla vuosittain noin 4,200 tonnia CO2e. Kompostoitua jätettä voidaan käyttää maaperän laadun parantamiseen.