Roal Oy sitoutuu sekä yhteiskuntavastuullisuuteen, että laatu-, tuoteturvallisuus-, energia-, ympäristö- ja työturvallisuusprosessien noudattamiseen kaikessa toiminnassaan.

Roal Oy:n

toimintapolitiikka

Roal Oy:n toiminnan tavoite on olla asiakaslähtöinen ja luotettava yhteistyökumppani, joka takaa toiminnallaan asiakkaiden ja muiden sidosryhmien menestymisen.

 

Roal Oy:n toimintaa ohjaavat järjestelmät perustuvat tuotespesifikaatioiden ja tuotannonsuunnitteluprosessin (Integrated Business Planning, IBP) mukaiseen tuotantoon, vastuullisuuteen sekä jatkuvaan parantamiseen. Näitä kolmea tuotantoprosessin tukipylvästä ohjaavat sertifioidut laatu-, elintarviketurvallisuus-, rehuturvallisuus-, työturvallisuus-, työterveys-, ympäristö- sekä energiatoimintajärjestelmät.

 

Roal Oy sitoutuu turvallisten ja terveellisten työskentelyolosuhteiden luomiseen. Työturvallisuus-, työterveys- ja laatutavoitteet noudattavat yhtiön nollatoleranssi- eli ”Target zero” -toiminta-ajattelua. Roal Oy sitoutuu noudattamaan toimintaansa koskevia lakeja ja viranomaisvaatimuksia sekä ABF Ingredients:n globaalia turvallisuus-, terveys- ja ympäristöpolitiikkaa.

  • TUOTESPESIFIKAATIOPROSESSI

Roal Oy takaa toiminnallaan korkeatasoiset ja turvalliset tuotteet. Tuoteturvallisuutta ylläpidetään tuotespesifikaatioprosessilla ja HACCP-pohjaisella riskienhallinnalla. Tuotteet täyttävät myös Kosher- ja Halal – vaatimukset sekä rehuvalmistuksen hygieniavaatimukset.

 

 

  • VASTUULLISUUS

Roal Oy toiminnan vastuullisuus perustuu ISO 26000 – yhteiskuntavastuu standardiin, sekä konsernin yhteiskuntavastuusopimuksiin. Roal Oy takaa toiminnallaan sidosryhmien asettamien velvoitteiden täyttämisen sekä toimintaympäristöön kohdistuvan vastuullisen toiminnan.

 

Roal Oy sitoutuu hallitsemaan riskejä kontrollihierarkian mukaisesti. Johto on vastuussa työturvallisuus-, elintarviketurvallisuus-, rehuturvallisuus-, laatu- ja ympäristöriskien hallinnasta ja tietouden jalkauttamisesta. Jokainen yrityksen työntekijä on velvollinen toimimaan vastuullisesti, ottaen huomioon edellä mainitut näkökohdat jokapäiväisessä toiminnassaan.

 

 

  • JATKUVA PARANTAMINEN

Kaikkea Roal Oy:n toimintaa ohjaa halu olla johtava entsyymituotteiden valmistaja globaaleilla markkinoilla. Tämän edellytyksenä on tuotannon jatkuva parantaminen, jota ohjaavat laatu- ja sen tukijärjestelmät.

 

 Johto seuraa tärkeimpiä työturvallisuus-, elintarvike- ja rehuturvallisuus-, sekä laatu- ja ympäristötunnuslukuja, joiden pohjalta ohjataan tuotantoa ja tuotantolaitoksen suunnitelmia. Roal Oy:n jatkuva parantaminen perustuu ISO – standardin mukaiseen jatkuvan parantamisen malliin, joka luo pohjan tilikausikohtaisille investointipäätöksille. Investointien tarkoituksena on parantaa turvallisuuteen, terveyteen, ympäristöön sekä laatuun kohdistuvien riskien ja velvoitteiden tehokasta hallintaa sekä löytää kustannustehokkaita keinoja kestävän kehityksen edistämiseksi.

 

Henkilöstön tietoutta työturvallisuus-, elintarvike- ja rehuturvallisuus-, sekä laatu- ja ympäristöasioissa pidetään yllä säännöllisellä kouluttamisella. Työntekijöillä on lisäksi mahdollisuus vaikuttaa edellä mainittuihin asioihin aloite- ja poikkeamajärjestelmien avulla. Roal Oy sitoutuu työntekijöidensä ja heidän mahdollisten edustajiensa kuulemiseen ja osallistamiseen työturvallisuus- ja työterveysasioissa.

 

Roal Oy:n johto sitoutuu toimintapolitiikan toteuttamiseen omalla esimerkillään, seuraamalla, ohjaamalla ja varmistamalla, että politiikka otetaan käyttöön ja että siitä tiedotetaan ja se pannaan täytäntöön.