Arvostamme työntekijöitämme. Tavoitteenamme on olla hyvä työnantaja nykyisille ja houkutteleva työnantaja mahdollisille uusille työntekijöillemme.

Ihmiset ja hyvinvointi

Henkilöstömme hyvinvoinnin ja yhdenvertaisuuden takaaminen on keskeinen osa yhteiskuntavastuullisuuden strategiaamme. Haluamme olla hyvä ja luotettava työnantaja ja työpaikka, jossa jokainen henkilöstömme jäsen tuntee yhteenkuuluvuutta ja osallisuutta työyhteisöömme. Tavoitteenamme on palkata osa-alueensa parhaita ammattilaisia ja tarjota heille turvallinen työpaikka sekä mahdollisuuksia henkilökohtaiseen ja ammatilliseen kehitykseen. Arvostamme ja tuemme henkilöstömme kehitystä ja oppimista alati muuttuvassa toimintaympäristössä.

Meillä viihdytään ja keskimääräinen työsuhteen pituus Roalilla on 8,5 vuotta.

Rekrytointi ja kehittyminen

 

Roal tarjoaa nykyisille ja tuleville työntekijöilleen kannustavan ja inspiroivan työympäristön. Kannustamme työntekijöitämme kehittämään ammatillista osaamistaan ja tuemme oppimista sisäisten sekä ulkopuolisten koulutusohjelmien avulla. Tavoitteenamme on luoda yksilöityjä kehitysmahdollisuuksia työntekijöillemme. Monikansallinen liiketoimintamme tarjoaa mahdollisuuksia henkilökohtaiselle ja ammatilliselle kehitykselle sekä kansainvälisen uran rakentamiselle.

 

Jokaisella roalilaisella on tiiminvetäjänsä kanssa säännöllisesti henkilökohtaisia keskusteluja, joissa käydään läpi mitä työn tekeminen hyvin ja siinä kehittyminen edellyttävät ja minkälaista tukea ja vaikutusmahdollisuuksia on tarjolla. Keskusteluiden avulla huomioimme ja kartoitamme henkilön omia urakehitystoiveita.

Moninaisuus ja tasa-arvo

Toimimme kansainvälisillä markkinoilla. Meillä on kumppaneita useassa maassa Amerikassa, Euroopassa ja Aasiassa. Työyhteisömme kansainvälisyys ja moninaisuus rikastavat yrityksemme kulttuuria, päätöksentekoa ja innovointia. Tavoitteenamme on avoin ja inklusiivinen työympäristö ja toivotamme ihmiset erilaisilla osaamistaustoilla tervetulleeksi kansainväliseen tiimiimme sukupuolesta, iästä, etnisestä taustasta, kansallisuudesta, uskonnosta ja muista henkilökohtaisista tekijöistä riippumatta.

 

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteuttaminen on osa yhtiön strategian ja arvojen toteutumista. Työvoimastamme naisia on 46 % ja miehiä 54 %. Työskentelemme vahvasti SDG 5 (Sukupuolten tasa-arvo) tavoitteen saavuttamiseksi, huomioiden myös ylimmän johdon.

 

Olemme syrjimätön työpaikka ja haluamme olla tässä aktiivisia. Koulutamme henkilöstöämme jatkuvasti tunnistamaan sanomattomia ajatusmalleja ja etsimme inspiraatiota muilta. Työpaikkamme työsuojelutoimikunta vastaa tasa-arvo ja yhdenvertaisuusasioiden suunnitelmista, joiden etenemistä seurataan kahden vuoden välein.

Työturvallisuus ja hyvinvointi

Työterveys, turvallisuus ja hyvinvointi ovat jatkuvia strategisia kehityskohteitamme. Henkilöstömme on aktiivisesti mukana rakentamassa turvallisempaa työympäristöä ja parempaa työnhyvinvointia. Ensiluokkainen turvallisuustyöskentelymme on auttanut meitä saavuttamaan tavoitteemme 0 tapaturmaa jo usean vuoden ajan.

Tavoitteena nolla tapaturmaa

 

Meillä on käytössä korkeimmat terveys- ja turvallisuusstandardit sekä niiden mukaiset ylläpitomenettelyt ja raportointikäytännöt. Olemme ISO 45001 sertifioituja, mikä vahvistaa turvallisuushallintajärjestelmämme huomioivan työtapaturmien ja sairauksien vähentämisen lisäksi onnettomuuksien ennaltaehkäisyn ja henkilöstömme terveyden ja työtyytyväisyyden jatkuvan kehittämisen.

 

Roalin työturvallisuuden 10 kultaista sääntöä sekä toisen emoyhtiömme ABF Ingredientsin 6 turvallisuusperiaatetta kiteyttävät turvallisen toiminnan periaatteet kaikille työntekijöillemme, alihankkijoillemme ja muille kumppaneillemme. Käytössämme on myös viitekehys turvallisuusriskien kartoittamiseksi ja estämiseksi.

Toimenpiteiden avulla pidämme huolta siitä, että

  • turvallisuus on tärkeä osa kulttuuriamme
  • tarjoamme työntekijöillemme ja alihankkijoillemme poikkeuksetta turvalliset työskentelyolosuhteet
  • toimimme kestävästi ja vastuullisesti
  • raaka-aineemme ovat turvallisia ja täyttävät asettamamme laatuvaatimukset

Olemme toimialamme johdossa terveys- ja turvallisuustyöskentelyn osalta. Suomen työterveyslaitos on myös tunnistanut edistyksellisen työmme ja saavutimme vuonna 2022 nolla tapaturmaa -tavoitteen.

Entsyymien turvallinen käsittely

 

Entsyymipöly voi joillakin ihmisillä aiheuttaa ärsytysoireita ja allergiaa. Työntekijöidemme suojaaminen on meille tärkeää.  Minimoimme tuotantomme riskit entsyymialtistukselle sopivilla teknisillä ratkaisuilla, ohjeistuksilla ja korkealuokkaisilla suojavarusteilla. Seuraamme toimialamme yhteistyöjärjestön Association of Manufacturers & Formulators of Enzyme Products (AMFEP) ohjeita ja suosituksia entsyymien käsittelyssä.

 

Työhyvinvoinnin tukeminen

 

Merkityksellisyyden tunne työssä on tärkeää. Työnhyvinvointi perustuu vahvasti oman osaamisen kehittämiseen, motivoivaan ja tukevaan ilmapiiriin sekä turvalliseen työympäristöön ja hyvään terveyteen. Luodaksemme työntekijöitämme tukevan ilmapiirin, kiinnitämme erityistä huomiota johtamiseen, työskentelytapoihimme ja kannustavaan työkulttuuriin. Kartoitamme työoloja säännöllisesti henkilöstökyselyillä. Niiden pohjalta laaditaan toimenpidesuunnitelmat kehityksen varmistamiseksi. Tiedämme, että työhyvinvointiin vaikuttaa merkittävästi työ- ja vapaa-ajan tasapaino. Siksi tarjoamme joustoa työ- ja vapaa-ajan sovittamiseen. Työnkuvasta riippuen liukuva tai mukautettu työaika sekä etätyö ovat mahdollisuuksia, joilla tuetaan henkilöstömme jaksamista ja työhyvinvointia. Henkilöstön parissa suorittamamme kyselyn mukaan työntekijämme olivat erittäin tyytyväisiä tapaan, jolla hoidimme COVID-19 pandemiaa ja suojatoimiin, jotka toimeenpanimme toimitiloissamme ja tuotannossa.